CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页

资源列表

排序选择:

« 1 2 ... 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 ... 242428 242429 »
 1. dither_blt.zip

  369/4人气/下载:
 2. 位图抖动/3维灰边
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:1886
  • 提供者:
 1. DIB_PreviewDlg_Code.zip

  279/3人气/下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:11661
  • 提供者:
 1. DIBSectionLite_demo.zip

  482/4人气/下载:
 2. DIB处理的一些函数
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:55515
  • 提供者:
 1. dib2jpeg.zip

  348/3人气/下载:
 2. 转换一位图为一jpeg图象文件
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:3502
  • 提供者:
 1. dib2ddb.zip

  377/5人气/下载:
 2. 转换一非设备相关位图到一设备相关位图
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:923
  • 提供者:
 1. ddb2dib.zip

  443/5人气/下载:
 2. 转换一设备相关位图到一非设备相关位图
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:1489
  • 提供者:
 1. curve and fill.rar

  428/14人气/下载:
 2. 图形学课程设计.1,扫描转换的四种常用算法:逐点扫描,扫描线算法,边界标志法,边缘填充法. 2,曲线生成算法:bezier算法,3次均匀B样条
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:133358
  • 提供者:
 1. crc16.zip

  353/4人气/下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:3419
  • 提供者:
 1. copybmp2clipboard.zip

  386/4人气/下载:
 2. 拷贝一个Bitmap图象到剪贴板
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:760
  • 提供者:
 1. Config.rar

  530/6人气/下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:19567
  • 提供者:
 1. CISBitmap.zip

  378/3人气/下载:
 2. 透明方式显示位图
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:1345
  • 提供者:
 1. chart.rar

  357/7人气/下载:
 2. 图表生成器,能够按日期产量等参数使用指定图表模板建立柱状图,并能按柱状图样式直接生成EXCEL图表。
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:2017-10-19
  • 文件大小:44152
  • 提供者:
« 1 2 ... 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 ... 242428 242429 »
搜珍网 www.dssz.com