CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载

资源列表

排序选择:

 1. 手写数字识别之Fisher线性判别.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:26384
  • 提供者:
 1. v0736_chart.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:50177
  • 提供者:
 1. 春节flash.zip

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:6193381
  • 提供者:
 1. 二维迭代函数系统分形源代码.zip

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:30154
  • 提供者:
 1. attract.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:2866920
  • 提供者:
 1. 随机画图.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:56171
  • 提供者:
 1. shizhong.zip

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:1530
  • 提供者:
 1. 169.com_tcsearch040906111.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:236043
  • 提供者:
 1. chap_06.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:256677
  • 提供者:
 1. facedect.rar

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:205969
  • 提供者:
 1. VOLVIS.ZIP

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:210965
  • 提供者:
 1. OpenGL 作图例子 - 贴图.zip

  0下载:
 2. 所属分类:图形图象

  • 发布日期:
  • 文件大小:21512
  • 提供者:
搜珍网 www.dssz.com