CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载

资源列表

排序选择:

« 1 2 ... 80 81 82 83 84 8586 87 88 89 90 ... 235828 »
 1. bmp_in_mdiclient.zip

  0下载:
 2. 显示Bitmap图象为MDI Client窗口的背景
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:59424
  • 提供者:
 1. BmpView.zip

  0下载:
 2. wtl的位图察看
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:36402
  • 提供者:
 1. bmptofile.zip

  0下载:
 2. 将位图写入文件的源程序
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:1044667
  • 提供者:
 1. BMPnewone.zip

  0下载:
 2. 利用位图图像中的冗余数据位,将小文件嵌入到大的图像文件中,并保持原图像不变。
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:78473
  • 提供者:
 1. BmpBrowser.zip

  0下载:
 2. 位图显示
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:11762
  • 提供者:
 1. bmp2txts.zip

  0下载:
 2. 将bmp图片转换为txt文本显示,可以在BBS上使用文本显示漂亮图形了。
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:12328
  • 提供者:
 1. Bmp2Dat.rar

  0下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:38956
  • 提供者:
 1. bitmap_ocx2.zip

  0下载:
 2. vc做的kongjian
 3. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:21268
  • 提供者:
 1. AddShape.rar

  0下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:24881
  • 提供者:
 1. besail wing.rar

  0下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:36757
  • 提供者:
 1. CustomBrush_Src.zip

  0下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:66444
  • 提供者:
 1. CapVideo.rar

  0下载:
 2. 所属分类:GDI/图象编程

  • 发布日期:
  • 文件大小:183748
  • 提供者:
« 1 2 ... 80 81 82 83 84 8586 87 88 89 90 ... 235828 »
搜珍网 www.dssz.com