CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载

资源列表

排序选择:

« 1 2 ... .98 .99 .00 .01 .02 90003.04 .05 .06 .07 .08 ... 275730 »
 1. LCD1602chuankouqudong

  0下载:
 2. LCD1602串口驱动显示 Proteus仿真-LCD1602 Serial Driver display Proteus Simulation
 3. 所属分类:ARM-PowerPC-ColdFire-MIPS

  • 发布日期:2017-04-16
  • 文件大小:53615
  • 提供者:bb
 1. set_display

  0下载:
 2. 基于WINCE5.0的EVC环境车载GPS 显示界面软件,开发车载GPS有很大帮助。-The EVC-based environment WINCE5.0 Car GPS display interface software, development car GPS helps a lot.
 3. 所属分类:Windows CE

  • 发布日期:2017-05-24
  • 文件大小:3406469
  • 提供者:周工
 1. ade7758_code19.03

  0下载:
 2. it is the program for read energy meter ic ade7758 using pic18f4520.
 3. 所属分类:Other Embeded program

  • 发布日期:2017-03-29
  • 文件大小:115017
  • 提供者:muthukrishnan
 1. TstvToVS_20100317.bak

  0下载:
 2. 一个udp服务端程序,原理比较简单,主要使用了WSAAsyncSelect监听。-A progam for udp-socket,...
 3. 所属分类:Windows Develop

  • 发布日期:2017-03-28
  • 文件大小:30776
  • 提供者:mhd
 1. M_SS

  0下载:
 2. 实现网卡抓包代码,后续还有数据报分析代码-Achieve card Ethereal code, there is the follow-up data of analysis code
 3. 所属分类:Linux Network

  • 发布日期:2017-04-15
  • 文件大小:25816
  • 提供者:f
 1. Regularizationtools

  0下载:
 2. Regularization Tools Version 4.1 (for Matlab Version 7.3)最新版,刚下了个3.2版,传个新版 -Regularization Tools Version 4.1 (for Matlab Version 7.3)
 3. 所属分类:matlab

  • 发布日期:2017-03-30
  • 文件大小:762780
  • 提供者:xhf
 1. dat_flash_write_test

  0下载:
 2. it is the program for testing dataflash in renasas r8c/27 group ic
 3. 所属分类:Other Embeded program

  • 发布日期:2017-04-03
  • 文件大小:126485
  • 提供者:muthukrishnan
 1. set_system

  0下载:
 2. 基于WINCE5.0的EVC环境车载GPS 系统设置界面软件,开发车载GPS有很大帮助。-The EVC-based environment WINCE5.0 car GPS system settings interface software, development car GPS helps a lot.
 3. 所属分类:Windows CE

  • 发布日期:2017-05-12
  • 文件大小:3059643
  • 提供者:周工
 1. Circle

  0下载:
 2. 本程序是基于VC编程环境下的一个画圆程序。简单实用。-This procedure is based on the programming environment of a VC Circle program. Simple and practical.
 3. 所属分类:Graph Drawing

  • 发布日期:2017-05-12
  • 文件大小:2931416
  • 提供者:党二升
 1. Matlab

  0下载:
 2. 一篇用于样条曲面拟合的matlab程序实现的论文,对于初学者具有很好的借鉴意义。-1 for the spline fitting matlab program implementation paper for beginners with a good reference.
 3. 所属分类:matlab

  • 发布日期:2017-04-01
  • 文件大小:304210
  • 提供者:wwl
 1. __VCMultiThreadStdSln_ok

  0下载:
 2. 最近在学习多线程,这是一个比较好的例子,折腾了两天才弄好的。希望对新手有帮助。-This is a program for multithread. You can complie it with visual studio 2005.
 3. 所属分类:Process-Thread

  • 发布日期:2017-03-27
  • 文件大小:47642
  • 提供者:mhd
 1. sotayvBulletin

  0下载:
 2. sotay vBulletin vBulletin Board - viế t tắ t là vB - là mộ t giả i pháp dùng đ ể xâ y dự ng cộ ng đ ồ ng trên internet (forum).Ư u đ iể m củ a nó là giao diệ n đ ẹ
 3. 所属分类:Other Books

  • 发布日期:2017-05-19
  • 文件大小:5266416
  • 提供者:lecaotri
« 1 2 ... .98 .99 .00 .01 .02 90003.04 .05 .06 .07 .08 ... 275730 »
搜珍网 www.dssz.com